مطالب توسط ویرایشگر سایت

تجهیز آزمایشگاه به دستگاه HPLC

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از جمله تکنیک های جداسازی (Separation) مرسوم در بسیاری از علوم است.
روشهای کروماتوگرافی بر پایه دو مفهوم کلی دسته بندی می شوند: در روش اول، جداسازی بر اساس مفاهیم فیزیکی صورت گرفته و شامل دو گروه کروماتوگرافی ستونی (Column) و کروماتوگرافی سطحی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

HCV GUIDELINE

در این شماره از نشریه نوید سلامت به بررسی موضوع بیماری هپاتیت سی  (HCV GUIDELINE) میپردازیم و امید است اطلاعات مناسبی را پس از مطالعه این شماره پیرامون این موضوع برای مخاطبین خود به ارمغان آوریم. ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تهیه نمونه جهت آزمایش PSA

آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه جهت آزمایش PSA به مطالعه راهنما بپردازید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تهیه نمونه مدفوع

آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه مدفوع به مطالعه راهنما بپردازید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تهیه نمونه مایع منی

آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه مایع منی به مطالعه راهنما بپردازید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تهیه نمونه قند خون

آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه قند خون به مطالعه راهنما بپردازید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تهیه نمونه قند ۲ ساعته

آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه قند ۲ ساعته به مطالعه راهنما بپردازید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

تهیه نمونه خلط

آزمایشگاه تخصصی نوید با ارایه اطلاعات صحیح در جهت تهیه نمونه مناسب برای آزمایش، سعی در تهیه جواب با دقت دارد، شما میتوانید جهت آگاهی از چگونگی تهیه نمونه خلط به مطالعه راهنما بپردازید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: