آزمایش های بیماری های مقاربتی

/
لیست تست های بیماری های مقاربتی: Chlamydia, Gonorrhea, Syphilis, Trichomonas, HPV, Genital Herpes, Hepatitis B & C, HIV

آزمایش های بیماری های روماتوئیدی

/
لیست تست های بیماری های روماتوئیدی: RF, CRP, ESR,Anti CCP, ANA, Anti ds-DNA

آزمایش های بیماری سیلیاک

/
لیست تست های بیماری سیلیاک: tTg, IgA, IgG, Anti endomysial, Anti Gliadin, Anti Reticulin, Anti Actin, Biopsy of Small Intestine

آزمایش بیماری های اتوایمیون

/
لیست تست های بیماری های اتوایمیون :ANA, DNA, ENA Panel, RF, CCP, ESR, CRP, AMA

آزمایش مارکرهای سرطان

/
لیست تست مارکرهای سرطان : AFP, CEA, CA 125, HE4, CA 15-3, CA 19-9, PSA, Free PSA

آزمایش های ریسک حمله قلبی

/
لیست تست های ریسک حمله قلبی : HS-CRP, Lp(a), Lp-PLA2, CK, CK-MB, Troponin, Myoglobin, BNP, proBNP, AST, LDL

آزمایش های تورچ

/
لیست تست های تورچ : TORCH, Toxoplasma, CMV IgG, IgM, Rubella IgG, IgM, HSV IgG, IgM

آزمایش های غربالگری سلامت جنین

/
لیست تست های غربالگری سلامت جنین: PAPP-A, B-HCG Free, Total Triple Screen, Quad Screen, AFP, hCG, uE3 Inhibin A,CVS Amniocentesis Karyotyping

آزمایش های باروری

/
لیست تست های مربوط به باروری: Estrogenes, Estradiol, Progesterone, LH, FSH, 17-OH, Progesterone DHEA SO4, TSH & T4, Testosterone