آزمایش فاکتورهای انعقادی

/
لیست تست فاکتورهای انعقادی : PT. INR , PTT, F5 Leiden, Fibrinogen, Protein C & S, Anti Thromobine III

آزمایش های هپاتیت

/
لیست تست های مربوط به هپاتیت :Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, ANA, AMA, ASMA, SLA LKM-1 (هپاتیت آ ، هپاتیت ب ، هپاتیت سی ، هپاتیت دی)

آزمایش های کبد

/
لیست تست های مربوط به کبد :ALP, ALT,AST, Billirubin, Total Protein, A/G Ratio, Albumin, GCT, PT, LDH, Copper, Ceruloplasmin

آزمایش های کلیه

/
لیست تست های مربوط به کلیه : BUN, Creatinine, Cysteine C, Creatinine Clearance, GFR, Ca, Phosphorus, Urine Analysis

آزمایش های تیروئید

/
لیست تست های مربوط به تیروئید ، TSH, T4, T3, T3 Uptake, TPO, Thyroglobulin, Anti Throglobulin, Free T4, Free T3

آزمایش های کم خونی

/
پانل کم خونی CBC, Blood Smear, Serum Iron, Ferritin, TIBC, UIBC, Transferrin Vit B12, Folic Acid, Stool OB

آزمایش های قند

/
آزمایش های قند ، من جمله FBS, Blood Glucose 2h After Break, GTT, GCT, Hb A1c, Insulin, C peptide, Insulin Ab

آزمایش های چربی

/
لیست آزمایشات مربوط به چربی که عبارتند از:Cholestrole, Trigliceride, HDL, LDL, VLDL, Lp(a), Lp-PLA2