نوشته‌ها

مکان نمایی شهری آزمایشگاه

/
موقعیت آزمایشگاه تخصصی نوید در شهر مشهد مقدس جهت مراجعه راحت تر شما

اهداف آزمایشگاه نوید

/
اهداف آزمایشگاه نوید، که شالکه خدمت رسانی این مرکز را به مجاورین و زائرین بارگاه منوّر رضوی تشکیل می دهد